NT3

Toogle Left
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ Strengthening the Thai Immigration System


ประชาสัมพันธ์ครับ
ด้วยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคามจะได้ดำเนินการย้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ไปยัง ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม เริ่มให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

NEWENGTH

Toogle Right