ประชุมกำชับการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อน ITA

ครั้งที่ 1/2567

 

วันที่ ( 30 ม.ค.67) เวลา 10.30 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตม.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มหาสารคาม 

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนและการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) ของ ตม.จว.มหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพือให้ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มหาสารคาม ทุกนาย ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ