NT3

อำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม          

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

-งานอำนวยการ

-งานบริการคนต่างด้าว

-งานสืบสวนปราบปรามและงานความมั่นคง

-งานต้องห้าม-ส่งกลับ 

 

 

 

 

1.งานอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1 งานธุรการและสารบรรณ                                                                                            

1.2 งานบริหารงานบุคคล  และงานทะเบียนพล

1.3 งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม การรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดระบบงาน  ตลอดจนงานพัฒนาต่างๆ  ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

1.4 งานคดี และงานวินัย

1.5 งานสวัสดิการ

1.6 งานนิติการ งานกฎหมาย ระเบียบ  และคำสั่ง  

1.7 งานศึกษาอบรม

1.8 งานนโยบายและแผน  และงานยุทธศาสตร์

1.9 งานงบประมาณการเงิน และบัญชี

1.10 งานพัสดุ

1.11 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น การบริหารจัดการเว็บไซด์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม งานควบคุมดูแลระบบตรวจคนเข้าเมือง PIBICS และระบบ BIOMETRICS  เป็นต้น 

1.12 งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทางเว็บไซด์, สถานีวิทยุท้องถิ่น, สื่อออนไลน์อื่นๆ, สื่อโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  เป็นต้น

1.13 งานข้อมูล งานทะเบียนและงานสถิติ ตามภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

1.14 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

2.งานบริการคนต่างด้าว  ประกอบด้วย

2.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาตของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.4 งานตรวจสอบการออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่

2.5 งานจัดทำหลักฐานการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก

2.6 การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนเข้า-ออก ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี

2.7 งานทะเบียนคนต่างด้าว

2.8 งานพิจารณาและสอบสวนคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

2.9 งานตรวจลงตรา, งานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และงานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร

2.10 งานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

2.11 ดำเนินการเกี่ยวกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน , กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ว่าด้วยการปิโตรเลียม เป็นต้น

2.12 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ในความรับผิดชอบ

2.13 งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม

2.14 งานดำเนินการเสนอเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตรา หรือการยกเว้นการตรวจลงตรา

2.15 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณี คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

2.16 งานดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของเจ้าบ้าน, เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

2.17 งานเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

2.18 งานควบคุมและจัดทำหลักฐานต่าง ๆ กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  ตามที่ส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ ประสานขอความร่วมมือ

2.19 งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

2.20 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

3. งานสืบสวนปราบปรามและงานความมั่นคง ประกอบด้วย

3.1 งานสืบสวนป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจน ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา)  รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.)  หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น                      

3.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และ การคัดแยกเหยื่อ ตามระเบียบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4 งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.5 งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

3.6 งานสืบสวนหาข่าวด้านการเมือง และด้านความมั่นคง ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.7 งานสืบสวนหาข่าวเพื่อรองรับนโยบายด้านยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ  รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.8 งานรักษาความสงบเรียบร้อยในกรณีคนต่างด้าวประท้วง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือการชุมนุมเรียกร้องหรือกระทำการใดๆ  ที่มีลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.9 งานควบคุมคนต่างด้าวตามมาตรา 37 และ มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

3.10 งานดำเนินการนโยบายชายแดน  ชนกลุ่มน้อย  ผู้อพยพ  และเกี่ยวกับการให้สถานะแก่คนต่างด้าว ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

3.11 งานดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน  ในเขตพื้นที่ชายแดน  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

3.12 งานจัดทำข้อมูล  สถิติ  การจับกุมคนต่างด้าว ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

3.13 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.14 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวาย ความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ, งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวนการชุมนุม การประท้วง และการนัดหยุดงาน, งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และการป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย

3.15 งานประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนย์รักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.16 งานพิสูจน์สัญชาติ

3.17 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

4. งานต้องห้าม-ส่งกลับ  ประกอบด้วย

4.1 งานควบคุมคนต้องห้าม   ได้แก่ การบริหารจัดการควบคุม ดูแล ห้องกัก คนต่างด้าว รวมทั้ง งานพิจารณาผลักดัน ส่งกลับ คนต่างด้าว

4.2 งานดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีหรือไม่มีประกัน หรือหลักประกันของคนต่างด้าวที่ถูกกักตัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

4.3 จัดทำข้อมูล สถิติ การผลักดัน ส่งกลับ และจัดทำข้อมูลคนต้องห้ามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

4.4 งานดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

4.5 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

4.6 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ