NT3

จังหวัดมหาสารคาม

    ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดมหาสารคาม  มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีย์กลับหัว  ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๒๕ ลิปดา  และ ๑๖  องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา  ๕๐ ลิปดา และ ๑๐๓ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ  ๔๗๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ๕,๒๖๗.๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓.๓ ล้านไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์              

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์                             

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร   

     ข้อมูลการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น  ๑๓  อำเภอ ๑๓๓  ตำบล ๑,๙๔๔  หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๓ แห่ง รวม ๑๔๓ แห่ง

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

 ตารางแสดงจำนวนประชากรและบ้านแยกรายอำเภอ

 

ลำดับ อำเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน
1. เมืองมหาสารคาม               74,910            83,911       158,821            58,027
2. กันทรวิชัย               40,906            45,748          86,654            28,888
3. โกสุมพิสัย               59,058            60,783       119,841            35,165
4. เชียงยืน               30,162            30,901          61,063            19,976
5. นาเชือก               30,457            30,616          61,073            18,851
6. บรบือ               54,178            54,599       108,777            35,957
7. พยัคฆภูมิพิสัย               43,527            44,148          87,675            25,421
8. วาปีปทุม               56,806            57,403       114,209            32,410
9. นาดูน               18,727            18,761          37,488            10,206
10. แกดำ               15,001            14,821          29,822              8,002
11. ยางสีสุราช               17,508            17,683          35,191              9,538
12. กุดรัง               18,708            18,448          37,156            10,442
13. ชื่นชม               12,250            12,645          24,895              6,834
รวม 472,198 490,467 962,665 299,717

 

 

ที่มา : กรมการปกครอง (รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562)

อัพเดทข้อมูล 7 ก.พ.2567