รายการหัวข้อ

 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2522
ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครองส่วนราชการ
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

🔝 กลับด้านบน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง (พ.ศ.2523) ฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559

กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493

พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พ.ร.บ. ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

🔝 กลับด้านบน

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการ

 พระราชบัญญัติเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระเบียบการเบิกค่าเดินทางไปราชการ

ระเบียบการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

ระเบียบค่าเช่าบ้าน

หลักเกษณ์การจ่ายรักรักษาพยาบาล รพ.เอกชน

หลักเกษณ์การรักษากรณีฉุกเฉิน รพ.เอกชน

ระเบียบการเบิกค่าการศึกษาบุตร

🔝 กลับด้านบน

 

 

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ระเบียบค่าทำการล่วงเวลา

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

🔝 กลับด้านบน

 

 

ระเบียบห้องกัก

 ระเบียบและมาตรการในการรับตัว

แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับ การประกันตัว

🔝 กลับด้านบน