1.หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545

2.หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2556
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตร. (พ.ศ.2557 – 2566)

3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น
หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558

4.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

อำนาจการลงโทษ
ระดับโทษและบางกรณีที่มีการสั่งเป็นการเฉพาะ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 1 ความประพฤติและระเบียบวินัย

5.หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556

6.หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

7.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565