รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีภรรยาไทย Thai wife case

 ผลการปฏิบัติงาน

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีสามีไทย Thai husband case

 

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีอุปการะบุตร Thai Child case

 

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีเกษียณอายุ Retirement case