คู่มือเบื้องต้นทั่วไป

คู่มือหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา
การตรวจหนังสือเดินทาง

การตรวจบุคคลและยานพาหนะ  

การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางน้ำ
การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางบก  
การตรวจบุคคลและยานพาหนะทางอากาศ

ารขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

กรณีคนต่างด้าวเสียชีวิต
การเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทางใหม่
การขอ Re-Entry
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร        
การรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว 
การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร
การออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่

ารสืบสวนปราบปราม  

การปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม