ตม.จว.มหาสารคาม ได้มีการดำเนินการตั้งจุดบริการ ประชาสัมพันธ์ และจุดบริการ One Stop Service เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามด้วยใจบริการ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อให้ได้รับ ความรวดเร็วในการมาติดต่อราชการ บริการเขียนแบบฟอร์มคำขอต่างๆ สำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ในการเขียนแบบฟอร์มทุกกรณี

 

ตม.จว.มหาสารคาม ได้มีการประกาศและแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตโดยหัวหน้าหน่วย รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการจุดประชาสัมพันธ์ และจุดบริการ One Stop Service

 

มีการติดป้ายประกาศพันธะสัญญา รวมถึงขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้ชัดเจน และสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร

 

มีการติดป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้ชัดเจน

 

มีป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขออนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติที่มารับบริการ ณ ตม.จว.มหาสารคาม มีโทรทัศน์ บริการน้ำดื่ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ฟรีไวไฟ ห้องน้ำสะอาด ฯลฯ

 

มีการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการยกระดับคุณธรรม สุจริต เพื่อความโปร่งใสในภาครัฐ

วันที่ 26 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือน และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตม.จว.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มหาสารคาม