วันที่ 9 มกราคม 2567 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมงานความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีนายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online โดยรูปแบบ On Site จัดขึ้น ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รองบัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ดำเนินโครงการ

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เข้าใจถึงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA เป็นปีแรก ซึ่งได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

     สำหรับการดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทาง ITA ของสถานีตำรวจ คณะวิทยากรจาก ป.ป.ช. ได้กล่าวถึงจุดเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผบช.สตม. รอง ผบช.สตม. ผบก.ในสังกัด สตม. รอง ผบก.(รับผิดชอบงานจเรตำรวจ)ในสังกัด บก.อก.สตม. บก.ตม.1–5 ผกก.ในสังกัด บก.อก.สตม. บก.ตม.1-3 บก.สส.สตม. ศท.ตม. ศฝร.ตม. ผกก.ตม.จว. สวญ.ตม.จว. สว.ตม.จว. หัวหน้าด่าน ตม. และผู้เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนาย(ที่ไม่ติดภารกิจเวรยาม) ข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมจำนวนกว่า 1,500 คน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ และทำการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของฝ่ายงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด และเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สำหรับเป็น ข้อมูลในการบริหารราชการต่อไป

     การประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ถือได้ว่าเป็นการประเมินหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงพื้นที่ และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการประชาชนและจำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นความโปร่งใสเพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น การประเมินดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในหลาย ๆ มิติ และการกำหนดให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้