NT3

Toogle Left
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ Strengthening the Thai Immigration System

 

 

389432

อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 
กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท

บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)

กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(Endosement)

ฉบับละ 1,900.- บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี 
(NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)

ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท

ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท

การตรวจลงตรา

ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท

ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท

ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท

ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ

ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท

ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)

ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท

ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 22

(กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

ครั้งละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36

(กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)

คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท

คนหนึ่งใช้ได้หลยครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท

คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

คนละ 800 บาท

หมายเหตุ :

กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
วันที่ 27 มิถุนายน 2546
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546

 

 ค้นหาบทความ

 
Toogle Right