NT3

Toogle Left
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ Strengthening the Thai Immigration System


เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สตม. 330 อัตรา

389432

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

389432

คู่มือประชาชน

 1. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 2. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม
 3. : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
 4. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหำย
 5. : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
 6. : งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว
 7. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
 8. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
 9. : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
 10. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 11. : การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 12. : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 13. : การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
 14. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 15. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 16. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตำมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
 17. : การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
Toogle Right