NT3

Toogle Left
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ Strengthening the Thai Immigration System

 

 

389432

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีภรรยาไทย Thai wife case

 ผลการปฏิบัติงาน

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีสามีไทย Thai husband case

 

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีอุปการะบุตร Thai Child case

 

 

รายการเอกสารการขออยู่ต่อ List of documents requesting to stay

กรณีเกษียณอายุ Retirement case

 

คู่มือประชาชน

 1. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 2. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม
 3. : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
 4. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหำย
 5. : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
 6. : งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว
 7. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
 8. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
 9. : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
 10. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 11. : การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 12. : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 13. : การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
 14. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 15. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 16. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตำมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
 17. : การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
Toogle Right