NT3

ประวัติความเป็นมาของ ตม.จว.มหาสารคาม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้น ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยมีอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๖ ถ.แจ้งสนิท ต.เลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อาคารหลังเดิม

อาคารหลังปัจจุบัน