Untitled 1

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O 1.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

O 2.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

O 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O 4.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น

O 5.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O 6.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน

O 7.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่

O 8.คู่มือการให้บริการประชาชน

O 9.E–Service

O 10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O 11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

O 13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O 14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O 17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy)

O 18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง

O 19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการวความเสี่ยงต่อการรับสินบน

O 21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O 22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O 23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O 24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน