- แก้ไขสัญญาครั้งที่4 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               

- แก้ไขสัญญาครั้งที่3 ลงวันที่ 29 ม.ค.2565

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3pic

เอกสารผนวกประกอบผนวก 13

เอกสารผนวกประกอบผนวก 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               

- แก้ไขสัญญาครั้งที่2 ลงวันที่ 20 พ.ค.2564

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3pic

เอกสารผนวกประกอบผนวก 8

เอกสารผนวกประกอบผนวก 9 - 10

เอกสารผนวกประกอบผนวก 11

เอกสารผนวกประกอบผนวก 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    

- แก้ไขสัญญาครั้งที่1 ลงวันที่ 15 ก.ย.2563

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1pic

- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตม.จว.มหาสารคาม

            

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ลงวันที่ 31 ส.ค.2563

                                          DOWNLOAD ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

                                              

- ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ลงวันที่ 17 ส.ค.2563

                                          DOWNLOAD ประกาศเชิญชวน                                     DOWNLOAD เอกสารประกวดราคา         

                                                    

 

- แผนที่ตำแหน่งก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

            DOWNLOAD อัตราส่วน

                                      

 

- ขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ

                                                              DOWNLOAD TOR

                                               

 

- ประกาศร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา ลงวันที่ 10 ส.ค.2563

                                          DOWNLOAD ร่างประกาศเชิญชวน                                     DOWNLOAD ร่างเอกสารประกวดราคา                

                                       

 

- ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ

          DOWNLOAD คำนวนงานถมดิน                   DOWNLOAD แบบ บก.01             DOWNLOAD ปร.5,6                 DOWNLOAD ตารางคำนวณ Factor F

 

                             

 

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม)

DOWNLOAD