ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10.30 น.

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จว.มหาสารคาม นำข้าราชการตำรวจ ตม.ในสังกัด ร่วมกับคณะ
ผู้นำมวลชน กอ.รมน.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, กำนัน / ผญบ.รอง นายก อบต.โนนม่วง และโคกเสือเฒ่า , คณะครูโรงเรียนบ้านบกพร้าวและชาวบ้านเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าทางโรงเรียนขาดแคลนและมีความจำเป็นด้านอุปกรณ์กีฬาที่จะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ฝึกซ้อมนักเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ วัด บ้าน โรงเรียนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนร.และ ปชช.ภายในหมู่บ้าน ตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด