34

S 9322511

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

 

ประวัติความเป็นมาของ ตม.จว.มหาสารคาม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้น ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยมีอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๖ ถ.แจ้งสนิท ต.เลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อาคารหลังเดิม

อาคารหลังปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม          

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

1. งานอำนวยการและสนับสนุน

2. งานตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร งานดำเนินการ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3. งานบริการคนต่างด้าว (งานขออยู่ต่อ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การรับคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทั้งระยะสั้น และระยะยาวของ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ทุกประเภทการตรวจลงตรา คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนต่างด้าวที่มาขอการตรวจลงตรา

- งานรับแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

- งานรับรองที่พักอาศัยของคนต่างด้าว, งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวมามอบตัวเอง

- งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามความผิดที่กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

- งานแก้ไขตราขาเข้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประทับตราผิดพลาด