Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ประชาสัมพันธ์ / Information


 

 การแจ้งที่พักต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ

   การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร      ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด"

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ
เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30

กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ     อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
กรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตาม มาตรา 38ฯ ดังกล่าวนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้
    •  นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ
    •  แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
    •  แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet) 

วิธีที่ 1 นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง

นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง ที่ช่องบริการแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ตามวันและเวลาราชการ)

วิธีที่ 2 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 1. กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย
  2.ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
  3. นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งตามที่อยู่ ดังนี้
  งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว
  กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร10210

วิธีที่ 3 แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางระบบอินเตอร์เน็ตที่www.immigration.go.th ในหน้าต่าง การแจ้งที่พักอาศัย เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้ระบบไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียน
  2. สามารถ Download แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตได้ที่www.immigration.go.th
  3. สามารถ Download คู่มือการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ตและแบบ ตม.30 ในหน้าlogin เข้าระบบ

 หรือกดดูขั้นตอนการเข้าระบบแจ้งที่พัก 

** เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้พัฒนาระบบแจ้งที่พักให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านหนังสือเดินทางในการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว สามารถตรวจสอบรายละเอียดรุ่น และยี่ห้อของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง รวมทั้งดาวน์โหลด Driver เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมใช้งานเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง และคู่มือการใช้งานระบบฯ ได้จากหน้าจอ Log in เข้าระบบแจ้งที่พักอาศัย ผ่านทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th ***

 วิธีการกรอกบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย(แบบ ตม.30)
กรณีมาแจ้งด้วยตนเองหรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 

         แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน(ตม.30) ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน(2 แผ่น)ด้วยกัน ส่วนแรก เป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลของเจ้าบ้านฯและที่ตั้งสถานที่ที่มีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัย
        การกรอกรายละเอียดในแบบตม.30 ส่วนที่ 2 ขอให้ท่านดำเนินการกรอกให้ครบทุกช่อง โดยให้ดูจากหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวเป็นหลัก เนื่องจากรายละเอียดของบุคคลต่างด้าว ซึ่งบุคคลต่างด้าวเขียนให้ก่อนเข้าพักอาศัยมักไม่ถูกต้อง และการกรอกให้ใช้วิธีพิมพ์หรือเขียน ถ้าเป็นการเขียนให้เขียนเป็น BLOCK LETTER และมีข้อพึงระวังในการกรอกดังนี้
        1. ชื่อคนต่างด้าว ต้องเว้นช่องว่างระหว่าง ชื่อตัว ชื่อกลาง ชื่อสกุล ให้เห็นชัดเจน
        2. เลขที่หนังสือเดินทาง หากมีตัวหนังสือข้างหน้า หรือข้างหลังตัวเลขให้เขียนลงไปด้วย
        3. ช่องบัตรขาเข้าเลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตรขาเข้า(บัตร ตม.6) ซึ่งแนบอยู่ในหนังสือเดินทาง โดยกรอกเช่นเดียวกับ
        4. การกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กล่าวคือ หากมีตัวหนังสือ ให้กรอกตัวหนังสือลงไปด้วย
        5. วันเดินทางเข้า หมายถึง วันที่คนต้างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับวันที่เข้าพัก ให้กรอกลงใน
           แผ่นหน้าของใบแจ้งรับคนต่างด้าว เข้าพักอาศัย

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในแบบ ตม.30 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรับแจ้งและฉีกแบบ ตม.30 ส่วนล่างให้ผู้แจ้งเก็บรักษาต่อไป 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ประช…

    วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว...

Read more

บูรณาการร่วมกับพาณิช…

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตร...

Read more

14 เม.ย.2563 ออกตรวจ…

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง ...

Read more

ทำความสะอาดพร้อมพ่นน…

  วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม...

Read more

ร่วมกิจกรรม "จิ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจก...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว. มหาสารคาม พร้อมด้วยข้...

Read more

ตรวจสอบประชาสัมพันธ์…

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

จับกุมยาเสพติด (ยาบ้…

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการสั้งการของว่าที่ พ.ต.ต...

Read more

บูรณาการร่วมตรวจสอบแ…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

สืบข้อเท็จจริงขออยู่…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องร…

  พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มห...

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวก แ…

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมจับกุมผู้ต้องหาค…

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ  สว.ตม.จว.ม...

Read more

ตม.จว.มหาสารคาม พร้อ…

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั…

วันนี้ 1 ธ.ค.2561 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพ.ต...

Read more

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกั…

วันนี้ 22 พ.ย.2561/11.20 น. พ.ต.อ.สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมา...

Read more

ภายใต้การอำนวยการของ…

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จ...

Read more

จัดหา/มอบอุปกรณ์การก…

ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10...

Read more

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การด…

เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา16.00 น.8ม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และภายใต้การอำ...

Read more

ร่วมโครงการจิตอาสา…

วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้ารา...

Read more

ร่วมปล่อยแถวจัดระเบี…

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามฯ ร่วมปล่อยแถวจัด...

Read more

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนต…

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ พร้อมคณะจากราชอา...

Read more

Toogle Right