Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ประชาสัมพันธ์ / Information


 

อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ 
กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท

กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท

บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท

กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700.- บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)

กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900.- บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(Endosement)

ฉบับละ 1,900.- บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี 
(NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)

ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท

ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท

การตรวจลงตรา

ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท

ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท

ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท

ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ

ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท

ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)

ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท

ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 22

(กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

ครั้งละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36

(กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)

คนหนึ่งใช้ไดครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท

คนหนึ่งใช้ได้หลยครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท

คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

คนละ 800 บาท

หมายเหตุ :

กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
วันที่ 27 มิถุนายน 2546
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546

 

 ค้นหาบทความ

 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ประช…

    วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว...

Read more

บูรณาการร่วมกับพาณิช…

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตร...

Read more

14 เม.ย.2563 ออกตรวจ…

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง ...

Read more

ทำความสะอาดพร้อมพ่นน…

  วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม...

Read more

ร่วมกิจกรรม "จิ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจก...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว. มหาสารคาม พร้อมด้วยข้...

Read more

ตรวจสอบประชาสัมพันธ์…

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

จับกุมยาเสพติด (ยาบ้…

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการสั้งการของว่าที่ พ.ต.ต...

Read more

บูรณาการร่วมตรวจสอบแ…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

สืบข้อเท็จจริงขออยู่…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องร…

  พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มห...

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวก แ…

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมจับกุมผู้ต้องหาค…

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ  สว.ตม.จว.ม...

Read more

ตม.จว.มหาสารคาม พร้อ…

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั…

วันนี้ 1 ธ.ค.2561 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพ.ต...

Read more

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกั…

วันนี้ 22 พ.ย.2561/11.20 น. พ.ต.อ.สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมา...

Read more

ภายใต้การอำนวยการของ…

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จ...

Read more

จัดหา/มอบอุปกรณ์การก…

ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10...

Read more

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การด…

เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา16.00 น.8ม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และภายใต้การอำ...

Read more

ร่วมโครงการจิตอาสา…

วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้ารา...

Read more

ร่วมปล่อยแถวจัดระเบี…

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามฯ ร่วมปล่อยแถวจัด...

Read more

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนต…

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ พร้อมคณะจากราชอา...

Read more

Toogle Right