Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ประชาสัมพันธ์ / Information


 

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
วิธีการแจ้ง
 1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
 5. กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
 6. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย
เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง
 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 3. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
สถานที่รับแจ้ง
 1. งานรับแจ้งที่พักอาศัย กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กองกำกับการ3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบคุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง โดยแจ้งตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย
การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6) ดูตัวอย่างบัตร ตม.6
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 4. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 7 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่

  งานรับแจ้งที่พักอาศัย 
  กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี
  120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  หรือ

  90 Days Report Section
  Immigration Division 1 , Immigration Bureau,
  Chalermprakiat Government Complex B Building
  120 Moo 3 , Chaengwattana Rd., Soi 7, Toongsonghong, Laksi,
  Bangkok. 10210

หมายเหตุ
 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท
 • เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ประช…

    วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว...

Read more

บูรณาการร่วมกับพาณิช…

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตร...

Read more

14 เม.ย.2563 ออกตรวจ…

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง ...

Read more

ทำความสะอาดพร้อมพ่นน…

  วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม...

Read more

ร่วมกิจกรรม "จิ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจก...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว. มหาสารคาม พร้อมด้วยข้...

Read more

ตรวจสอบประชาสัมพันธ์…

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

จับกุมยาเสพติด (ยาบ้…

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการสั้งการของว่าที่ พ.ต.ต...

Read more

บูรณาการร่วมตรวจสอบแ…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

สืบข้อเท็จจริงขออยู่…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องร…

  พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มห...

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวก แ…

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมจับกุมผู้ต้องหาค…

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ  สว.ตม.จว.ม...

Read more

ตม.จว.มหาสารคาม พร้อ…

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั…

วันนี้ 1 ธ.ค.2561 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพ.ต...

Read more

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกั…

วันนี้ 22 พ.ย.2561/11.20 น. พ.ต.อ.สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมา...

Read more

ภายใต้การอำนวยการของ…

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จ...

Read more

จัดหา/มอบอุปกรณ์การก…

ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10...

Read more

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การด…

เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา16.00 น.8ม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และภายใต้การอำ...

Read more

ร่วมโครงการจิตอาสา…

วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้ารา...

Read more

ร่วมปล่อยแถวจัดระเบี…

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามฯ ร่วมปล่อยแถวจัด...

Read more

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนต…

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ พร้อมคณะจากราชอา...

Read more

Toogle Right