NT3

จังหวัดมหาสารคาม

    ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดมหาสารคาม  มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีย์กลับหัว  ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๕ องศา ๒๕ ลิปดา  และ ๑๖  องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๒ องศา  ๕๐ ลิปดา และ ๑๐๓ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ  ๔๗๕  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ๕,๒๖๗.๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓.๓ ล้านไร่

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์              

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบุรีรัมย์                             

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร   

     ข้อมูลการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น  ๑๓  อำเภอ ๑๓๓  ตำบล ๑,๙๔๔  หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง  เทศบาลเมือง  ๑  แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๘ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๓ แห่ง รวม ๑๔๓ แห่ง

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน

 ตารางแสดงจำนวนประชากรและบ้านแยกรายอำเภอ

อำเภอ

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

จังหวัดมหาสารคาม

๔๗๒,๕๑๗

๔๘๘,๐๗๑

๙๖๐,๕๘๘

๒๗๖,๘๒๔

อำเภอเมืองมหาสารคาม

๔๙,๔๗๘

๕๐,๗๑๒

๑๐๐,๑๙๐

๓๐,๗๔๓

อำเภอแกดำ

๑๒,๒๙๔

๑๒,๐๖๒

๒๔,๓๕๖

๖,๐๙๖

อำเภอโกสุมพิสัย

๕๕,๒๕๗

๕๕,๘๙๙

๑๑๑,๑๕๖

๒๙,๔๙๓

อำเภอกันทรวิชัย

๒๘,๐๒๘

๒๘,๓๕๘

๕๖,๓๘๖

๑๔,๘๐๘

อำเภอเชียงยืน

๒๘,๐๖๖

๒๘,๔๑๘

๕๖,๔๘๔

๑๖,๒๗๖

อำเภอบรบือ

๕๑,๓๒๓

๕๑,๑๒๘

๑๐๒,๔๕๑

๓๑,๖๑๓

อำเภอนาเชือก

๒๘,๕๙๔

๒๘,๖๒๑

๕๗,๒๑๕

๑๕,๐๒๔

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

๓๙,๖๙๐

๓๙,๖๙๓

๗๙,๓๘๓

๑๙,๖๖๑

อำเภอวาปีปทุม

๕๔,๓๔๓

๕๔,๖๒๘

๑๐๘,๙๗๑

๒๘,๐๙๐

อำเภอนาดูน

๑๖,๓๒๘

๑๖,๒๖๘

๓๒,๕๙๖

๗,๘๙๘

อำเภอยางสีสุราช

๑๗,๖๘๗

๑๗,๖๔๖

๓๕,๓๓๓

๘,๙๒๘

อำเภอกุดรัง

๑๘,๗๗๐

๑๘,๓๓๕

๓๗,๑๐๕

๙,๘๐๑

อำเภอชื่นชม

๑๒,๓๔๔

๑๒,๖๑๐

๒๔,๙๕๔

๖,๔๒๔

ที่มา สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗